Německý vzdělávací systém

Strukturu vzdělávacího systému v Německu naleznete popsanou v článku na Metodickém portálu inspirace a zkušenosti učitelů RVP.

Vzdělávací systém v Německu

Protože je vzdělávání v Německu řízeno jednotlivými spolkovými vládami, podmínky škol a jejich osnovy se v jednotlivých státech liší. Centrální řízení federální vládou je omezeno pouze na regulaci a koordinaci profesní přípravy, vědeckého výzkumu. Stát podporuje i rozvoj vysokých škol a stipendií. Jinak mají školství ve své kompetenci zemské orgány a úřady, federální vláda jejich činnost koordinuje a vytváří jakýsi společný rámec.

Vedle sebe zde fungují jak školy státní tak soukromé a církevní. Všechny tyto školy v jednotlivých státech tvoří vlastní rámec vzdělávání, který musí respektovat široký spolkový rámec. Pro všechny spolkové země je stejná délka povinné školní docházky, zajištění návaznosti všech stupňů, označení vzdělávacích zařízení, vzájemné uznávání

 

Povinná školní docházka v Německu začíná šestým rokem žáka. Zpravidla trvá 9 - 10 let jako plná povinná docházka, další tři roky jako částečná docházka pro učně, celkem tedy 12 let. Dále je možnost navštěvovat dobrovolně navíc jeden rok školy, jehož absolvování znamená dokončení úplného středního vzdělání. Bývalé východní země si ponechaly docházku kratší a zavedly nová označení.

Základní škola - Grundschule - trvá 4 roky. V deseti letech se tedy rozhoduje, jakou cestou se malý student dál vydá. Další vzdělání se dělí na tři proudy:

hlavní škola -Hauptschule - 5-6 let studia: poskytuje všeobecné vzdělání a umožňuje přístup k přípravě na povolání i na další vzdělávání. Tento typ školy není tolik využíván, někdy bývá označována za „zbytkovou školu", je určena pro méně nadané děti. V současnosti takové školy navštěvují převážně děti imigrantů, které nejsou tak jazykově vybaveny.

reálná škola - Realschule - 6 let studia: ukončení tohoto typu studia je předpokladem pro další vzdělávání na středních školách, gymnáziích, odborných gymnáziích a vyšších odborných školách.

gymnázium - Gymnasium - 9 let studia, zpravidla 5. - 13. ročník. Někdy existují i nástavby po 7. ročníku hlavní školy a pro mimořádně nadané absolventy reálek, kteří na gymnáziu mohou skládat maturitu, pouze s ní je pak možný vstup na vysoké školy. Maturita (Abitur) je prestižní zkouška tzv. všeobecné vysokoškolské zralosti. Neexistuje jednotná maturita, ale všeobecně je požadovaná úroveň vědomostí je velmi vysoká. Konečný výsledek může ovlivnit přijetí či nepřijetí na vysokou školu. Na maturitu se v Německu připravují poslední tři roky studia ze čtyř předmětů. Dva jsou na základní (Grund) a dva na pokročilé (Leistung) úrovni. Maturitu můžou skládat pouze ti studenti, kteří nejméně dva roky souvisle studovali tyto předměty: německý jazyk, cizí jazyk, matematiku. Z jednoho předmětu může být vykonána ústní zkouška místo písemné. Do výsledné známky z maturity se započítávají výsledky jak zkoušek, tak i známky z maturitních předmětů na vysvědčení v průběhu posledního, tříletého, cyklu studia. Maturitní vysvědčení je pak jediná věc, kterou požadují vysoké školy k přijímacímu řízení.

 

Vysoké školství - v Německu je několik následujících typů vysokoškolského studia:

Univerzity - mezi univerzitní obory patří medicína, přírodní vědy, technické vědy, humanitní vědy, právo, teologie, ekonomie, sociální vědy, pedagogika a zemědělské a lesnické vědy. Univerzity umožňují specializaci i v úzce vymezených oblastech určité vědy. Studium na univerzitě má svá pevná pravidla, ale ponechává - a to především ve vyšších semestrech - velké možnosti volby a nenutí do striktního rozvrhu.

Technické univerzity - na některých se dají studovat i „humanitní" obory, přesto je jejich těžištěm studium technických oborů.

Nestátní univerzity - jsou různé soukromé, ale i církevní školy s úzkou specializací. Za studium na nich se, pochopitelně, platí.

Vysoké školy umělecké - stejně jako u nás připravují budoucí umělce. Jsou většinou státní, nejčastěji hudebního směru. K jejich absolvování je, samozřejmě, nutné jisté nadání a pro přijetí musí uchazeč složit talentovou zkoušku.

 

Vyšší odborné školy (Fachhochschulen) - mají poměrně mladou tradici. Nemůžeme je zaměňovat s našimi VOŠ. Tyto školy v Německu, na rozdíl od České republiky, nabízejí plnohodnotné vysokoškolské studium s dosažením akademického titulu. Rozdíl mezi klasickou universitou a Fachhoch-schule je v pojetí studia. To je zde orientováno hlavně prakticky na výuku v menších skupinkách. Prázdniny bývají kratší než na univerzitách. Na vyšších odborných školách se nejen vyučuje, ale i bádá. Vědecký výzkum je zde zaměřen především na využití v praxi. Vyšší odborné školy připravují akademicky vzdělané absolventy s praxí v technických profesích, podnikovém hospodářství, v oblasti designu a v sociální oblasti. Obecně mají ovšem univerzity lepší zvuk.

 

Pedagogické školy/obory (Lehrämter) - Systém pedagogických škol je v Německu složitější než u nás. Podmínky studia se liší opět spolkový stát od státu. Platí, že na učitele můžete studovat na pedagogických školách nebo na univerzitách, kde pedagogické obory mají označení Lehramt. Školy se člení podle dalšího studentova působení. Zda bude učit na základní škole, gymnáziu, střední odborných školách a podobně. Druhu studia je pak přizpůsobená i délka studia. Studium zahrnuje kolem 4 let a patří do něj i praktická část nebo stáž.

 

Obvyklá struktura vysokoškolského studia:

 

1. stupeň - Grundstudium - trvá minimálně dva roky, při studiu na Diplom je třeba na závěr složit zkoušku k získání Vordiplomu, při magisterském studiu se skládá Zwischenprüfung

 

2. stupeň - Hauptstudium - trvá dva až čtyři roky, na závěr je udělen Diplom (technické a ekonomické obory, sociální vědy) nebo titul Magister(a) Artium (humanitní obory); státní zkoušku musí složit ti, kteří chtějí pracovat ve státní správě nebo státem řízeném sektoru (učitelé, lékaři, právníci)

 

3. stupeň - Aufbaustudium, popř. Ergänzungstudium - trvá další dva roky, na závěr je možné promovat (pozor na rozdíl s českou promocí) a obdržet titul Doktor (pouze při studiu doktorandského studia na univerzitách)


Magister(a) Artium je tradičně první titul při studiu humanitních oborů, zkouška se skládá ze dvou hlavních, nebo jednoho hlavního a dvou vedlejších předmětů. Vždy musí obsahovat dvě části - písemná vědecká práce nebo klausura a ústní zkouška. U oborů technického a ekonomického zaměření i sociálních věd je obdobou titulu Magister(a) Artium Diplom.

 

Pokud chcete studovat v Německu poté, co už jste započali studium v ČR, je nutné zjistit, co vám z dosavadního studia uznají - obraťte se na studijní oddělení vámi zvolené katedry, abyste zjistili, které přednášky z ČR vám uznají, popřípadě na děkanát fakulty, abyste zjistili, zda vám uznají tituly dosažené v ČR. Uznávání Německých titulů funguje tak, že je třeba si musíte najít školu v ČR s adekvátním studijním programem a zažádat o uznání titulu z Německa. Žádost pošlete na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), které vystaví potvrzení o dosažení titulu. Podle MŠMT by měly být určitě uznány tituly ze všech státních německých vysokých škol, ke kterým jsou adekvátní studijní programy i v České republice.

 

Zdroj:http://www.rvp.cz/clanek/287/510

Poslední aktualizace: Jana Beničáková, březen 2018

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
1
2
3