Ochrana životního prostředí

V této sekci najdete informace o ochraně životního prostředí, obecné informace o životním prostředí či legislativu.

 

Informace o ochraně životního prostřední

 

Důležité dokumenty

 • Politika a nástroje ochrany ŽP - www.mzp.cz/cz/legislativa

 • Státní politika životního prostředí (zásadní referenční dokument pro ostatní sektorové i regionální politiky z hlediska životního prostředí) - www.mzp.cz/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi

 • Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice (Součást implementace směrnice č. 90/313/EHS, o svobodě přístupu k informacím o životním prostředí) - www.mzp.cz

 • Mezinárodní environmentální úmluvy (www.mzp.cz/cz/mezinarodni_smlouvy)

  • o změně klimatu (Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, Kjótská úmluva)

  • o ochraně přírody a krajiny (Evropská úmluva o krajině, Karpatská úmluva, Ramsarská úmluva o mokřadech, Smlouva o Antarktidě, Úmluva o biologické rozmanitosti, Úmluva o boji proti desertifikaci)

  • o ochraně druhů (Bernská úmluva, Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků, tzv. AEWA, Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy, tzv. CITES, Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů, Memorandum o dropovi, Úmluva o regulaci velrybářství, Bonnská úmluva)

  • o ochraně ovzduší (Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší)

  • o ochraně ozonové vrstvy (Vídeňská úmluva, Montrealský protokol)

  • o ochraně vod (Úmluva o ochraně hraničních toků a jezer)

  • o chemických látkách a rizicích pro životní prostředí (Rotterdamská úmluva, Stockholmská úmluva, Úmluva o rtuti, Cartagenský protokol)

  • o odpadech (Basilejská úmluva)

  • o průmyslových haváriích (Úmluva o účincích průmyslových havárií)

  • o přístupu veřejnosti k informacím, o posuzování vlivů na životní prostředí (Aahuská úmluva, Protokol o PRTR, Espoo úmluva, Protokol SEA)

 • Natura 2000 (soustava chráněných území evropského významu)

 

 

Poslední aktualizace: Tereza Komůrková, srpen 2015

 

 

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2