Osoba zdravotně znevýhodněná

V souladu s novelou zákona o zaměstnanosti a souvisejících zákonů je od 1. ledna 2015 znovu zavedena kategorie osob zdravotně znevýhodněných.

Statut osoby zdravotně znevýhodněné byl, na základě žádosti, přiznán úřadem práce pouze do konce roku 2011. Od roku 2012 se již tento statut nepřiznával, pouze „dobíhala“ stávající vydaná potvrzení. Okruh úředně uznaných osob zdravotně znevýhodněných se tak postupně zužoval (bez ohledu na jejich zdravotní stav).  

Od ledna 2015 je tato kategorie zavedena znovu a zaměstnavatelé si mohou tyto osoby započítat v rámci tzv. náhradního plnění a stejně tak získat příspěvek na jejich zaměstnávání.

 

Kdo je osoba zdravotně znevýhodněná

Jedná se o osobu, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat, jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Osobou zdravotně znevýhodněnou však současně nemůže být osoba, která je osobou invalidní.

Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a podstatně omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti, a tím i schopnost pracovního uplatnění.

 

Žádost o uznání osoby jako zdravotně znevýhodněné

Skutečnost, že je fyzická osoba osobou zdravotně znevýhodněnou, rozhoduje a potvrzuje Česká správa sociálního zabezpečení, resp. příslušná okresní správa sociálního zabezpečení.

Pokud byl občan před 31. prosincem 2011 uznán za osobu zdravotně znevýhodněnou trvale, má tento status i po 1. lednu 2015 a nemusí podávat novou žádost.

Žádost podává občan, který má z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu omezenou schopnost uplatnit se na trhu práce. Musí mít písemnou formu a musí z ní být patrné, kdo ji podává a čeho se týká. Kromě toho je důležité uvést údaje o ošetřujícím lékaři a jeho sídlo.

Žádost lze podat přímo na příslušné OSSZ, zaslat poštou, formou datové zprávy prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

Doporučený vzor žádosti je dostupný na OSSZ nebo v elektronické podobě na webových stránkách ČSSZ.

Po podání žádosti žadatel obdrží písemnou informaci týkající se posuzování jeho zdravotního stavu a bude požádán, aby se podrobil vyšetření u ošetřujícího lékaře (doporučený termín je do 8 dnů od doručení informace s výzvou) a aby vyplnil přiložený „profesní dotazník“.

Rozhodnutí vydává příslušná OSSZ do 30 dnů od doručení žádosti. Je však třeba počítat s tím, že lhůta se prodlužuje o lhůtu stanovenou pro vydání posudku, která je 45 dní. Lhůta může být případně i prodloužena o dobu, po kterou se došetřují rozhodné skutečnosti. 

Doba platnosti rozhodnutí se stanoví zpravidla na 3–5 let, může být však stanovena i na dobu neurčitou. Status osoby se zdravotním znevýhodněním (OZZ) se automaticky neobnovuje, občan o něj musí znovu požádat (nelze rozhodovat zpětně). S ohledem na délku řízení doporučuje ČSSZ podat žádost o jeho pokračování v dostatečném předstihu před termínem skončení jeho platnosti (cca 4 měsíce).

Status OZZ se prokazuje buď rozhodnutím (s vyznačením nabytí právní moci), nebo potvrzením, které na žádost občana vydá příslušná OSSZ.

Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách ČSSZ.

 

Poslední aktualizace: N. Jogheeová, květen 2019
Zdroj:  http://www.cssz.cz/cz ,http://www.podnikatel.cz/

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
1
2
3
4
5