Veřejný ochránce práv – ombudsman

need help?Ombudsman je ochránce a mluvčí práv občanů. Možnost obrátit se na něj má mít bez zbytečných formalit každý, kdo se cítí být poškozen činností nejrůznějších úřadů, a který se u příslušných orgánů dožaduje nápravy.

Z této tradiční definice vychází i náš zákon o veřejném ochránci práv č. 349/1999 Sb. Podle tohoto zákona veřejný ochránce „působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod." Zákon vymezuje pravomoci ochránce, náležitosti podání a další.

Kdo může podat stížnost?

Zákon vyžaduje, aby stížnost podal ten, kdo se dožaduje ochrany svých práv, nelze podávat stížnost ve prospěch jiných svéprávných osob. V případě, že je podávána stížnost v zastoupení jiné osoby, je třeba tuto skutečnost doložit písemnou plnou mocí zastoupeného či jiným dokladem s uvedením rozsahu oprávnění.

Jakým způsobem se stížnost podává?

 • Písemně – nejlépe na vytištěném formuláři podnětu, odeslaném poštou na adresu: Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno. Můžete volit i formu vlastního dopisu, v němž vylíčíte podstatu svého problému. Stížnost včetně příloh je možné poslat i na technickém nosiči dat při respektování pravidel elektronické komunikace.
 • Elektronickou poštou (i bez elektronického podpisu) e-mailem zaslaným na adresu podatelna@ochrance.cz s vylíčením podstaty problému nebo ještě lépe vyplněním formuláře podnětu a jeho odesláním e-mailem.      
 • Datovou schránkou – ID Kanceláře veřejného ochránce práv je jz5adky. Datová zpráva může obsahovat vyplněný formulář podnětu nebo vlastní dopis obsahující důležité informace o problému
 • Pomocí interaktivního on-line formuláře  elektronické podatelny zaručujícího, že Vaše podání bude obsahovat všechny potřebné náležitosti. K vyplnění některých polí je pro usnadnění k dispozici menu.
 • Osobně doručit do podatelny Kanceláře veřejného ochránce práv (Údolní 39, Brno), každý pracovní den v době 8:00 - 16:00 hod. Tímto způsobem je možné doručit stížnost i s přílohami nejen písemně (na papíře), ale také na technickém nosiči dat.
 • Osobně podat do protokolu - v pracovní dny v době 8:00 - 16:00 se můžete dostavit na osobní Příjem podnětů v budově Kanceláře veřejného ochránce práv, kde s Vámi stížnost projedná a sepíše právník Kanceláře. Ten vám také vysvětlí případné nejasnosti a nastíní další možný postup řešení problému.


NEZPOMEŇTE VŽDY UVÉST SVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO, VÝRAZNĚ TO MŮŽE ZRYCHLIT VYŘÍZENÍ VAŠEHO PODNĚTU. 

 

Stížnost musí vždy obsahovat:

 • jméno, příjmení, bydliště stěžovatele, telefon; u právnické osoby název, sídlo a osobu oprávněnou jejím jménem jednat,
 • vylíčení podstatných okolností problému, včetně sdělení, zda tato záležitost byla předložena také jinému orgánu a s jakým výsledkem,
 • označení úřadu či úřadů, vůči nimž stížnost směřuje,
 • doklad o tom, že úřad, jehož se stížnost týká, stěžovatel neúspěšně sám vyzval k nápravě.
 • pokud bylo v dané záležitosti vydáno nějaké rozhodnutí, je třeba, aby stěžovatel přiložil jeho kopii,
 • kopie dokumentů, které se záležitostí souvisejí a obsahují důležité informace.

Na které orgány si lze stěžovat

 • Ministerstva a jiné správních úřady s působností pro celé území státu a správní úřady jim podléhající
 • Českou národní banku, pokud působí jako správní úřad
 • Radu pro rozhlasové a televizní vysílání
 • Orgány uzemní samosprávy (tj. obce a kraje) při výkonu státní správy (nikoliv při výkonu samosprávy)
 • Obce při výkonu státní správy, nikoli však tam, kde obce rozhodují ve vlastní působnosti
 • Policii ČR s výjimkou vyšetřování, kdy působí v trestním řízení
 • Armádu ČR a Hradní stráž
 • Vězeňskou službu ČR
 • Zařízení, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná nebo ústavní výchova a ochranné léčení, veřejné zdravotní pojišťovny
 • Orgány soudu při výkonu státní správy (zejména otázka průtahů v řízení, nečinnost soudů a nevhodné chování soudců)

 Na které orgány si nelze stěžovat

 • Soudy všech stupňů a typů v jejich rozhodovacích pravomocech
 • Parlament, prezidenta republiky a vládu
 • Nejvyšší kontrolní úřad
 • Zpravodajské služby České republiky
 • Orgány činné v trestním řízení
 • Státní zastupitelství

 

Pokud si nejste jisti, jestli vám ombudsman může pomoci, nebo chcete zjistit aktuální stav šetření vaší záležitosti, volejte na informační linku: 542 542 888

Podrobnější informace o podání podnětu veřejnému ochránci práv naleznete na webových stránkách kanceláře ombudsmana http://www.ochrance.cz/

 

 
Poslední aktualizace Simona Fialová, srpen 2019
Zdroj: http://www.ochrance.cz/

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2