Týrání a zneužívání dětí - literatura

Zde naleznete literaturu vztahující se k tématu týrání a zneužívání dětí.

 

ADAMSOVÁ, C., FAYOVÁ, J., Už žádná tajemství. Praha : Themis, 1997

 

BĚLUŠA, M., MATUŠKA, J.: Problematika týraného dítěte z hlediska pediatra. Medicína a právo. Brno:Acta Facult. Med. Univ. Brunensis, 1985

 

BENTOVIM, A.: Týrání a sexuální zneužívání v rodinách. Praha: Grada, 1998

 

BOSÁK, V., CSÉMY, L., HALFAROVÁ, H. PÖTHE, P., ŠEPSOVÁ, M.: Retrospektivní studie pohlavního zneužívání v dětství u dospělé populace České republiky.

 

BRABENEC, F., BURDOVÁ, E., NOVOTNÁ, V.: Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Praha: Linde, 2000

 

DUNOVSKÝ, J.: Péče o dítě zasažené syn CAN. V: Sociální pediatrie, 1996, č. 1.

 

DUNOVSKÝ, J.: Péče o sexuálně zneužívané děti v ČR. V: Sociální politika, 1999, č. 12.

 

DUNOVSKÝ, J.: Syndrom týraného dítěte v pilotážní studii pro monitoring v ČR. V: Sociální politika, 1996, č.1.

 

DUNOVSKÝ, J., DYTRYCH, Z., MATĚJČEK, Z. a kol.: Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Avicenum, Grada, 1995

 

Elliottová, M.: Jak ochránit své dítě. Praha: Portál, 1997

 

Erikson, E. H.: Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999

 

GJURIČOVÁ, S. - KOCOURKOVÁ, J., KOUTEK, J.: Podoby násilí v rodině. Praha: Vyšehrad, 2000

 

GOLDMANOVÁ, J.: Jak si nenechat ublížit. Praha: Portál, 1995

 

GOLOBOVÁ MILADA, Děti na zabití, Praha: Návrat domů 2001 (objednávky u FOD)

 

GÖDTEL, R.: Sexualita a násilí. Praha: Český spisovatel, 1995

 

HALFAROVÁ, H.: Diagnostika a terapie sexuálně zneužívaných dětí. V: Česko - slov. pediatrie, 1994, č.2.

 

 

HORT, V., HRDLIČKA, M., KOCOURKOVÁ, J. a kol. : Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál, 2008

 

CHYTRÝ, M. ,PROCHÁZKOVÁ, J., SOLAŘOVÁ, M., SPILKOVÁ, J.: Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte - agresivita očima dětí. Praha: Dětské krizové centrum, 1997

 

JAMES DOBSON, Být sám sebou - Tvoje dítě má hodnotu, Praha: Návrat domů 1994

 

KLOUBEK, M.: Sexuálně zneužité děti. Praha: BKB, 1995

 

MALÁ, E., RABOCH, J., SOVÁK, Z.: Sexuálně zneužité děti. Praha: Psychiatrické centrum, 1995

 

Martinková, M.: Špatné zacházení s dětmi a mladistvými v rodině. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1997

 

MARTON, J.: Syndrom týraného dítěte jako diagnóza. V: Čs. Pediatrie, 1989, č.5.

 

MATĚJČEK, Z. a DYTRICH, Z.: Děti, rodina a stres. Praha: Galén, 1994

 

Matějček, Z.: Rodiče a děti. Praha: Avicenum, 1989

 

Matějček, Z.: Po dobrém, nebo po zlém? Praha: Portál, 2000

 

Mezinárodní klasifikace nemocí -10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování. Popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka. Praha: WHO Geneva, Psychiatrické centrum Praha, 2000

 

Millerová, A.: Dětství je drama. Praha: Lidové noviny, 2001

 

MUFSONOVÁ, S., KRANZOVÁ, R.: O týrání a zneužívání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1996

 

NOVOTNÁ, V.: Jak chránit a pomoci týranému, zneužívanému a zanedbávanému dítěti?, Rodinné právo. Praha: Linde s. r. o., 1999, č. 7.

 

NOVOTNÁ, V.: Legislativní úprava ochrany dětí a mládeže před zanedbáváním, zneužíváním a týráním. V: Sociální politika 1995, č. 6.

 

PELZER DAVE, Člověk jménem Dave, Praha: Columbus 2001

 

PELZER DAVE, Ztracený chlapec, Praha: Columbus 2000

 

PÖTHE, P.: Dítě v ohrožení. Praha: G plus G, 1999

 

PÖTHE, P.: Sexuální trauma v dětství. V: Propsy, 1998, č. 1.

 

Praško, J. et al. Posttraumatická stresová porucha a jak se jí bránit. Praha: Maxdorf, 2002

 

ROSS CAMBEL, Potřebuji tvou lásku, Praha: Návrat domů 2001

 

Říčan, P. et al. Dětská klinická psychologie. Praha: Grada Publishing, 1998

 

ŠPECIÁNOVÁ, Š.: Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. Praha: Linde, 2003

 

VÁGNEROVÁ, M.: Psychpatologie pro pomáhající profese: variabilita a patologie lidské psychiky. Praha: Portál, 2002

 

VANÍČKOVÁ, E., HADJ.-MAUSSOVÁ, Z., PROVAZNÍKOVÁ, H.: Násilí v rodině - Syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Praha: Karolinum, 1995

 

VANÍČKOVÁ, E., PROVAZNÍK, K., HADJ.-MAUSSOVÁ, Z., SPILKOVÁ, J.: Sexuální násilí na dětech. Praha: Portál, 1999

 

VANÍČKOVÁ, E., PROVAZNÍK, K., HADJ.-MAUSSOVÁ, Z.: Sexuální zneužívání dětí I. a II. díl. Praha: Karolinum, 1997, 1999

 

VANÍČKOVÁ, E., PROVAZNÍKOVÁ, H.: Encyklopedie zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Praha: ČSOD - RL, 1998

 

Vaníčková, E.: Tělesné tresty dětí: definice-popis-následky. Praha: Grada Publishing, 2004

 

VODÁČKOVÁ, D.: Krizová intervence. Praha: Portál, 2002

 

Vykopalová, H.: Násilí v rodině. 2001 ZDE

 

VITINOVÁ, D.: Zneužité děti - výběr z americké literatury. Praha: Pedagogicko-psychologická poradna hl. m. Prahy, 1992

 

VIZINOVÁ, D. a PREISS, M.: Psychické trauma a jeho terapie. Praha: Portál, 1999

 

WEISS, P. a kol.: Sexuální zneužívání - pachatelé a oběti. Praha: Portál, 2000

 

Sborník z I. národní konference k problematice týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Praha: MPSV ČR, 1994.

Sborník z konference East-West, Praha 1996 - Sexuální zneužívání dětí a sexuální násilí, MPSV ČR, 1997.

Sborník přednášek přednesených na 2. East-west konferenci o sexuálním zneužívání dětí, sexuálním násilí a PTSP. Praha 21. - 24. dubna 1999.

Úmluva o právech dítěte. např. V: Práva dítěte v dokumentech. Praha: Themis, 1999

 

 

http://www.endcorporalpunishment.org (tělesné tresty)

http://www.dontshake.com/ (syndrom třeseného dítěte)

www.bkb.cz (Bílý kruh bezpečí)

www.fod.cz (Fond ohrožených dětí)

www.nasedite.cz (Nadace Naše dítě)

 

 

 
Poslední aktualizace Barbora Bělíková, srpen 2017.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
31
1
2
3
4