Týrání a zneužívání dětí - literatura

Zde naleznete literaturu vztahující se k tématu týrání a zneužívání dětí.

 

ADAMSOVÁ, C., FAYOVÁ, J., Už žádná tajemství. Praha : Themis, 1997

 

BĚLUŠA, M., MATUŠKA, J.: Problematika týraného dítěte z hlediska pediatra. Medicína a právo. Brno:Acta Facult. Med. Univ. Brunensis, 1985

 

BENTOVIM, A.: Týrání a sexuální zneužívání v rodinách. Praha: Grada, 1998

 

BOSÁK, V., CSÉMY, L., HALFAROVÁ, H. PÖTHE, P., ŠEPSOVÁ, M.: Retrospektivní studie pohlavního zneužívání v dětství u dospělé populace České republiky.

 

BRABENEC, F., BURDOVÁ, E., NOVOTNÁ, V.: Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Praha: Linde, 2000

 

DUNOVSKÝ, J.: Péče o dítě zasažené syn CAN. V: Sociální pediatrie, 1996, č. 1.

 

DUNOVSKÝ, J.: Péče o sexuálně zneužívané děti v ČR. V: Sociální politika, 1999, č. 12.

 

DUNOVSKÝ, J.: Syndrom týraného dítěte v pilotážní studii pro monitoring v ČR. V: Sociální politika, 1996, č.1.

 

DUNOVSKÝ, J., DYTRYCH, Z., MATĚJČEK, Z. a kol.: Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Avicenum, Grada, 1995

 

Elliottová, M.: Jak ochránit své dítě. Praha: Portál, 1997

 

Erikson, E. H.: Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999

 

GJURIČOVÁ, S. - KOCOURKOVÁ, J., KOUTEK, J.: Podoby násilí v rodině. Praha: Vyšehrad, 2000

 

GOLDMANOVÁ, J.: Jak si nenechat ublížit. Praha: Portál, 1995

 

GOLOBOVÁ MILADA, Děti na zabití, Praha: Návrat domů 2001 (objednávky u FOD)

 

GÖDTEL, R.: Sexualita a násilí. Praha: Český spisovatel, 1995

 

HALFAROVÁ, H.: Diagnostika a terapie sexuálně zneužívaných dětí. V: Česko - slov. pediatrie, 1994, č.2.

 

 

HORT, V., HRDLIČKA, M., KOCOURKOVÁ, J. a kol. : Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál, 2008

 

CHYTRÝ, M. ,PROCHÁZKOVÁ, J., SOLAŘOVÁ, M., SPILKOVÁ, J.: Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte - agresivita očima dětí. Praha: Dětské krizové centrum, 1997

 

JAMES DOBSON, Být sám sebou - Tvoje dítě má hodnotu, Praha: Návrat domů 1994

 

KLOUBEK, M.: Sexuálně zneužité děti. Praha: BKB, 1995

 

MALÁ, E., RABOCH, J., SOVÁK, Z.: Sexuálně zneužité děti. Praha: Psychiatrické centrum, 1995

 

Martinková, M.: Špatné zacházení s dětmi a mladistvými v rodině. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1997

 

MARTON, J.: Syndrom týraného dítěte jako diagnóza. V: Čs. Pediatrie, 1989, č.5.

 

MATĚJČEK, Z. a DYTRICH, Z.: Děti, rodina a stres. Praha: Galén, 1994

 

Matějček, Z.: Rodiče a děti. Praha: Avicenum, 1989

 

Matějček, Z.: Po dobrém, nebo po zlém? Praha: Portál, 2000

 

Mezinárodní klasifikace nemocí -10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování. Popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka. Praha: WHO Geneva, Psychiatrické centrum Praha, 2000

 

Millerová, A.: Dětství je drama. Praha: Lidové noviny, 2001

 

MUFSONOVÁ, S., KRANZOVÁ, R.: O týrání a zneužívání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1996

 

NOVOTNÁ, V.: Jak chránit a pomoci týranému, zneužívanému a zanedbávanému dítěti?, Rodinné právo. Praha: Linde s. r. o., 1999, č. 7.

 

NOVOTNÁ, V.: Legislativní úprava ochrany dětí a mládeže před zanedbáváním, zneužíváním a týráním. V: Sociální politika 1995, č. 6.

 

PELZER DAVE, Člověk jménem Dave, Praha: Columbus 2001

 

PELZER DAVE, Ztracený chlapec, Praha: Columbus 2000

 

PÖTHE, P.: Dítě v ohrožení. Praha: G plus G, 1999

 

PÖTHE, P.: Sexuální trauma v dětství. V: Propsy, 1998, č. 1.

 

Praško, J. et al. Posttraumatická stresová porucha a jak se jí bránit. Praha: Maxdorf, 2002

 

ROSS CAMBEL, Potřebuji tvou lásku, Praha: Návrat domů 2001

 

Říčan, P. et al. Dětská klinická psychologie. Praha: Grada Publishing, 1998

 

ŠPECIÁNOVÁ, Š.: Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. Praha: Linde, 2003

 

VÁGNEROVÁ, M.: Psychpatologie pro pomáhající profese: variabilita a patologie lidské psychiky. Praha: Portál, 2002

 

VANÍČKOVÁ, E., HADJ.-MAUSSOVÁ, Z., PROVAZNÍKOVÁ, H.: Násilí v rodině - Syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Praha: Karolinum, 1995

 

VANÍČKOVÁ, E., PROVAZNÍK, K., HADJ.-MAUSSOVÁ, Z., SPILKOVÁ, J.: Sexuální násilí na dětech. Praha: Portál, 1999

 

VANÍČKOVÁ, E., PROVAZNÍK, K., HADJ.-MAUSSOVÁ, Z.: Sexuální zneužívání dětí I. a II. díl. Praha: Karolinum, 1997, 1999

 

VANÍČKOVÁ, E., PROVAZNÍKOVÁ, H.: Encyklopedie zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Praha: ČSOD - RL, 1998

 

Vaníčková, E.: Tělesné tresty dětí: definice-popis-následky. Praha: Grada Publishing, 2004

 

VODÁČKOVÁ, D.: Krizová intervence. Praha: Portál, 2002

 

Vykopalová, H.: Násilí v rodině. 2001 ZDE

 

VITINOVÁ, D.: Zneužité děti - výběr z americké literatury. Praha: Pedagogicko-psychologická poradna hl. m. Prahy, 1992

 

VIZINOVÁ, D. a PREISS, M.: Psychické trauma a jeho terapie. Praha: Portál, 1999

 

WEISS, P. a kol.: Sexuální zneužívání - pachatelé a oběti. Praha: Portál, 2000

 

Sborník z I. národní konference k problematice týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Praha: MPSV ČR, 1994.

Sborník z konference East-West, Praha 1996 - Sexuální zneužívání dětí a sexuální násilí, MPSV ČR, 1997.

Sborník přednášek přednesených na 2. East-west konferenci o sexuálním zneužívání dětí, sexuálním násilí a PTSP. Praha 21. - 24. dubna 1999.

Úmluva o právech dítěte. např. V: Práva dítěte v dokumentech. Praha: Themis, 1999

 

 

http://www.endcorporalpunishment.org (tělesné tresty)

http://www.dontshake.com/ (syndrom třeseného dítěte)

www.bkb.cz (Bílý kruh bezpečí)

www.fod.cz (Fond ohrožených dětí)

www.nasedite.cz (Nadace Naše dítě)

 

 

 
Poslední aktualizace Barbora Bělíková, srpen 2017.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2