Systém sociálního zabezpečení v ČR

 

Základní informace o způsobech a možnostech sociálního zabezpečení v ČR.

 

Co je sociální zabezpečení?

 

Sociálním zabezpečením v širším slova smyslu se rozumí podpora státu svým občanům při tzv. sociálních událostech.

U některých těchto událostí se předpokládá, že jsou dočasné (nezaměstnanost), u jiných je naopak zřejmá jejich dlouhodobost nebo trvalost (stáří, invalidita). Charakter události se pak zohledňuje ve formě pomoci, případně výši dávky, délce podpůrčí doby apod.

Stát v sociálních událostech své občany podporuje finančně, věcně nebo službou, aby tak zabránil sociálnímu napětí ve společnosti.

 

 

Vymezení základních pojmů

 

Sociální událost

- nepříznivá životní situace, kterou člověk nezvládá sám svými prostředky. Jedná se o sociální událost spojenou se zdravotním stavem (nemoc), rodinou (mateřství, ztráta živitele), věkem (stáří, ztráta partnera), nezaměstnaností, chudobou (nemožnost zajistit si vyšší příjem vlastním přičiněním) a nepřizpůsobením se většinové společnosti (bezdomovectví)

 

Sociální politika

- řízení společnosti vedoucí k zajištění potřebné životní úrovně obyvatel

 

SSZ

- správa sociálního zabezpečení - úřad, který má na starosti důchodové, nemocenské pojištění a lékařskou posudkovou službu

 

MPSV

- ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Podpůrčí doba

- doba, po kterou je poskytována dávka

 

Vyměřovací (výpočtový) základ

- částka, ze které se vychází při určení výše dávky

 

Nezaopatřené dítě (definice dle zák. o důchodovém pojištění)

- nezaopatřeným dítětem je člověk do 26 let, pokud:

  • se soustavně připravuje na budoucí povolání (studuje)
  • nemůže studovat pro nemoc nebo úraz
  • z důvodu dlouhodobého nepříznivého stavu není schopen vykonávat soustavnou výdělečnou činnost
  • má ukončenou povinnou školní docházku, není mu ještě 18 let, nestuduje, je veden na úřadu práce a nemá nárok na podporu

 

Systém sociálního zabezpečení stojí na 3 pilířích:

 

Pojištění

- je spravedlivé, tzn. pokud si pojištění platíme, můžeme z něho i čerpat

- v ČR se jedná především o pojištění zdravotní a sociální

- nemocenské a důchodové pojištění vyřizuje správa soc. zabezpečení

 

    Z nemocenského pojištění zaměstnanců se poskytují 4 dávky:

    nemocenské

    podpora při ošetřování člena rodiny

    vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

    peněžitá pomoc v mateřství

 

    Z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se poskytují 2 dávky:

    nemocenské

    peněžitá pomoc v mateřství

 

 

Podpora

- je solidární, tzn. že v zátěžových situacích je člověk podpořen z daňového systému, do kterého movití občané přispívají více než občané nemovití

- v ČR se jedná o systém dávek státní sociální podpory

- dávky SSP vyřizuje úřad práce příslušný podle místa trvalého bydliště žadatele (v Praze úřady městských částí)

 

    Systém dávek státní sociální podpory

    – nezávislé na příjmu:                                 – závislé na příjmu:

    porodné                                                   příspěvek na bydlení

    pohřebné                                                 přídavek na dítě

    rodičovský příspěvek                           sociální příplatek

    pěstounské dávky                                  

 

 

Pomoc

- jedná se také o solidární pomoc v situacích, kdy nestačí pomoc předchozích dvou pilířů a občan nedokáže situace vyřešit vlastními prostředky

- v ČR se jedná o dávky v hmotné nouzi a dávky sociální péče

 

    Dávky v hmotné nouzi:                               Dávky sociální péče:

    doplatek na bydlení                                příspěvky pro zdrav. postižené

    příspěvek na živobytí                              příspěvek na péči

    mimořádná okamžitá pomoc

 

 

Sociální zabezpečení dle právního systému ČR

 

V České republice bývá sociálním zabezpečením označováno pouze důchodové a nemocenské pojištění, tak jak to vyplývá z pojmosloví zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve znění pozdějších předpisů.

Nárok na sociální dávky ze státní sociální podpory má nárok pouze ten, kdo splní podmínky dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Schema dávek sociálního zabezpečení

 

 www.pravodoskol.cz

 

 
Zdroj: příručka Sociální zabezpečení 
Zdroj: socialni-davky-2013.eu
Poslední aktualizace Simona Fialová, únor 2018

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31