Za alkohol hrozí rozvázání pracovního poměru! (4. část)

Neuposlechnutí pokynu podrobit se zkoušce na alkohol (jakož i samozřejmě pozitivní nález - zjištění přítomnosti alkoholu v krvi), může být hodnoceno jako závažné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (dříve šlo porušení tzv. pracovní kázně) a zaměstnavatel by mohl z tohoto důvodu dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru a v zvlášť závažných případech by mohl se zaměstnancem zrušit pracovní poměr okamžitě.

V zájmu právní jistoty však musíme doporučit, aby k rozvázání pracovního poměru zaměstnavatel přistoupil až po provedení krevní zkoušky, která bude pozitivní. Bez provedení krevní zkoušky by se zaměstnavatel případně mohl v následném, zaměstnancem iniciovaném, soudním řízení o neplatnost rozvázání pracovního poměru dostat do důkazní nouze, když by neprokázal, že zaměstnanec skutečně byl pod vlivem alkoholu.

Po pozitivní krevní zkoušce klidně vyhazov!

V opačném případě, když se krevní zkouškou prokáže, že zaměstnanec byl pod vlivem alkoholu, nemusí zaměstnavatel otálet s výpovědí nebo s okamžitým zrušením pracovního poměru, neboť má k dispozici zjevný, nezpochybnitelný, důkaz o tom, že zaměstnanec porušil zákonem uloženou povinnost nepožívat alkoholické nápoje na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště a nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele.

Při ohrožení života nebo zdraví přísněji! Stačí pouhé odmítnutí zkoušky!

Porušení pracovní kázně, kterého se zaměstnanec dopustil tím, že se odmítl podrobit pokynu ke zkoušce na alkohol, který mu dala oprávněná osoba, zásadně nebylo možno do 31. prosince 2005 ztotožnit se skutkem, který spočívá v prokázaném vlivu alkoholu. Avšak od 1. ledna 2006 se na zaměstnance vykonávajícího činnost, při níž by mohl ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit cizí majetek, který se odmítne podrobit orientačnímu vyšetření (dechové zkoušce), hledí jako by byl pod vlivem alkoholu! (Vizte ust. § 16 odst. 5 ve spojení s ust. odst. 1 až 4 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.) Zákon tedy pro určité případy vytváří fikci přítomnosti alkoholu. To do jisté míry zjednodušuje situaci zaměstnavatelů ve vztahu ke skončení (rozvázání) pracovního poměru se zaměstnancem, u něhož je podezření na požití alkoholu a jeho vliv na plnění pracovních úkolů. Ovšem někteří odborníci (vizte z odborné literatury např. práci Bukovjan, P.: Alkohol a kouření na pracovišti nově, Poradce č. 9/2006, Poradce s.r.o.) neuznávají, že by odmítnutí dechové zkoušky ze strany zaměstnance, a tím pádem fikce přítomnosti alkoholu, mělo být bráno automaticky jako porušení pracovní kázně (poznámka autora: od 1. 1. 2007 porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci) zvlášť hrubým způsobem, a tedy jako důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru. I zde je dle jejich názoru namístě zkoumat, co vedlo zaměstnance k odmítnutí podrobit se orientačnímu vyšetření, stejně jako brát v úvahu všechny okolnosti, jimiž se soud při hodnocení intenzity porušení pracovní kázně zabývá. (Autor tohoto příspěvku se však s citovanými názory kol. dr. Bukovjana neztotožňuje, jakkoliv jej jinak uznává za odborníka na slovo vzatého, a má za to, že v uvedeném případě lze přistoupit k rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele bez dalšího.) Dá-li ovšem zaměstnanci pokyn ke zkoušce na alkohol jiná osoba než ta, která je k tomu písemně oprávněna zaměstnavatelem, pak se zaměstnanec jejím případným odmítnutím porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci nedopustí.

 

Pro ICM NIDM MŠMT zpracovala Bc. Gabriela Žemličková
Zdroj: www.odrogach.cz
Aktualizace: srpen 2017

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2