Podmínky vydání zbrojního průkazu

gunZbrojní průkaz opravňuje fyzickou osobu k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení (§ 16 odst. 1 zákona o zbraních.)

V případě, že fyzická osoba nabyla do vlastnictví zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně děděním a není držitelem příslušných oprávnění k jejich držení, je oprávněna do dvou měsíců ode dne, kdy rozhodnutí o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání zbrojního průkazu, popřípadě o udělení výjimky, vydání povolení nebo zbrojního průvodního listu pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní a střeliva.

 

Zbrojní průkazy jsou považovány za veřejnou listinu a rozlišují se podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin:

 1. ke sběratelským účelům,
 2. ke sportovním účelům,
 3. k loveckým účelům,
 4. k výkonu zaměstnání nebo povolání,
 5. k ochraně zdraví, života nebo majetku.

Jestliže má fyzická osoba u sebe zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně, je povinna mít u sebe i zbrojní průkaz a průkaz zbraně.

 

Kdo a jak?

 

Zbrojní průkaz vydá příslušný útvar policie na základě žádosti fyzické osobě, která:

 1. má místo pobytu na území České republiky,
 2. dosáhla předepsaného věku - zbrojní průkaz skupiny A, D, E smí mít jen osoba starší 21 let, zbrojní průkaz skupiny B nebo C jen osoba starší 18 let, pokud zákon o zbraních nestanoví jinak,
 3. je způsobilá k právním úkonům
 4. je zdravotně způsobilá - Posudek o zdravotní způsobilosti vydává praktický lékař, u kterého je žadatel o vydání zbrojního průkazu nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné péči.
 5. je odborně způsobilá - Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání zbrojního průkazu přihlašuje na předepsaném tiskopise u příslušného útvaru policie, prokazuje ji před zkušebním komisařem, který po úspěšném vykonání zkoušky vydá žadateli doklad o odborné způsobilosti, zkušebního komisaře určuje příslušný útvar policie, náklady spojené s provedením zkoušky hradí žadatel. 
 6. je bezúhonná Bezúhonnost posuzuje příslušný útvar policie a k jejímu posouzení požaduje vydání opisu z evidence Rejstříku trestů, při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle trestního řádu, ve znění pozdějších předpisů, ani k jiným případům, v nichž nastává účinek, že se pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen. (např.amnestie)
 7. je spolehlivá

Kam a jak?

 

Vyplněný tiskopis žádosti o vydání zbrojního průkazu nebo o rozšíření skupin zbrojního průkazu spolu s přílohami je nutné podat u příslušného útvaru policie, kterým je krajské ředitelství policie, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, podle místa pobytu fyzické osoby, to znamená podle adresy trvalého pobytu občana České republiky anebo adresy trvalého nebo přechodného pobytu cizince.

 

Co je potřeba?

 

Pro vydání zbrojního průkazu musíte předložit:

 • vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu.

K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit:

 1. posudek o zdravotní způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo, ne starší tří měsíců,
 2. doklad o odborné způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo, ne starší jednoho roku,
 3. 1 fotografii o předepsaném rozměru odpovídající současné podobě žadatele,
 4. u žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny C platný lovecký lístek
 5. event. i další doklady

Vyzkoušejte si testové otázky. Soubor testových otázek a odpovědí k zákonu č. 119/2002 Sb. o zbraních pro získání průkazu skupin A-E a správné odpovědi najdete v příloze tohoto příspěvku. 

 

Další informace najdete ZDE

 

Pro ICM NIDM MŠMT zpracovala Mgr. Julie Čákiová
Datum: 1.3.2007
Aktualizace: Mgr. Alice Marciszová, červenec 2008, Bobrovová Kateřina, leden 2009. Täubnerová M., červenec 2009.
A.Náglová, duben 2011, Simona Fialová, květen 2019
Zdroj: http://www.mvcr.cz/clanek/rady-a-sluzby-dokumenty-zbrojni-prukaz-pro-fyzickou-osobu.aspx
AttachmentVelikost
Testove_otazky.doc597.5 KB
Odpovedi.doc142 KB

Komentáře

vydání ZP

Dobrý den, 

pokud to byl jediný záznam, tak byste trestní rejstřík měla mít čistý. Zdali si to chcete ověřit, obraťte se na Ministerstvo obrany. Potom stačí zajít na policii ČR, odbor Zbraně a střeliva, a tam podat žádost o vystavení zbrojního průkazu. Poté absolvujete testy a kontrolu zdravotní způsobilosti, což je potřebné k vydání průkazu. Na základě toho Vám buď bude, anebo nebude vystaven ZP.

S pozdravem

M. Šretrová

RE: Od kolika

Dobrý den,

zbrojní průkaz skupiny E - k ochraně života, zdraví nebo majetku lze vydat osobě starší 21 let (§ 19 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu v platném znění).

S pozdravem

Markéta Žáková

Re: ZP skupiny B

Dobrý den, s dotazem se obraťte na příslušný odbor Ministerstva vnitra. Jedná se o Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství.

E-mail: zbrane@mvcr.cz

S pozdravem K. B. 

Re: Platnost vyzvednutí zp

Dobrý den,

doporučuji Vám obrátit se (osobně či telefonicky) na příslušný útvar policie, kde jste o zp žádal (okresní, obvodní, městské ředitelství policie, inspektorát pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy, podle místa pobytu fyzické osoby, to znamená podle adresy trvalého pobytu občana České republiky anebo adresy trvalého nebo přechodného pobytu cizince).S pozdravem K.B. NICM 

Re: zbrojní průkaz

Dobrý den,

ráda bych Vás s dotazem odkázala na příslušný odbor Ministerstva vnitra. Jedná se o Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství.

E-mail: zbrane@mvcr.cz

S pozdravem K. Bobrovová 

Re: získání ZP

Dobrý den, o ZP zažádat můžete. Postup najdete zde.  Zdraví K. Bobrovová

Re: zbrojní průkaz - osobe je spolehlivá

Dobrý den, podmínka spolehlivosti držitele zbrojního průkazu je zákonem o zbraních a střelivu definována takto:

(1) Za spolehlivého podle tohoto zákona se nepovažuje ten,
a) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný cin bylo pravomocne podmínene zastaveno nebo
bylo pravomocne rozhodnuto o podmíneném odložení návrhu na potrestání, a dosud
neuplynula zkušební doba nebo lhuta, v níž má být rozhodnuto, zda se osvedcil,
b) kdo prokazatelne nadmerne požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelne požívá
návykové látky11), nebo
c) kdo pro vnitrní porádek a bezpecnost predstavuje vážné nebezpecí svým jednáním, za
které byl v posledních trech letech pravomocne uznán vinným ze spáchání více než
jednoho prestupku
1. na úseku zbraní a streliva,
2. na úseku používání výbušnin,
3. na úseku ochrany pred alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
4. na úseku obrany Ceské republiky,
5. proti verejnému porádku,
6. proti obcanskému soužití,
7. proti majetku, nebo
8. na úseku zemedelství, myslivosti a rybárství tím, že úmyslne neoprávnene zasáhl do
výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybárského práva anebo úmyslne lovil
zver nebo chytal ryby v dobe hájení.
(2) Za spolehlivého podle tohoto zákona se v prípade žádosti o vydání zbrojního prukazu
skupiny F nebo zbrojní licence skupiny K nepovažuje také ten, kdo byl v posledních 5 letech
pravomocne uznán vinným z prestupku na úseku zbraní a streliva nebo na úseku výbušnin.
(3) Príslušný útvar policie je oprávnen požádat obecní úrad a orgán státní bánské
správy o údaje umožnující posoudit spolehlivost fyzické osoby podle odstavce 1 písm. c).
Obecní úrad a orgán státní bánské správy žádosti vyhoví bez zbytecného odkladu.

 

S pozdravem K. Bobrovová 


 

Re: zbrojní prukaz sk. C

Dobrý den,

dle zákona o zbraních je žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny C povinen k žádosti o zbrojní průkaz připojit ověřenou kopii platného loveckého lístku. Výcvik slouží jako příprava k vykonání zkoušky pro držitele zbrojního průkazu, jak praktické tak teoretické, logicky proto nemůže být podmínka držení zbrojního průkazu splněna. 

V případě nejasností kontaktujte Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství na emailové adrese zbrane@mvcr.cz. S pozdravem K. Bobrovová 

Re:zbrojní průkaz

Dobrý den,

zkouška odborné způsobilosti je jen jednou ze součástí žádosti o vydání zbrojního průkazu. Po úspěšném vykonání zkoušky Vám komisař vydá vydá Doklad o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání ZP. 

Tento doklad spolu s dalšími náležitostmi přiložíte k žádosti o vydání zbrojního průkazu.  K vykonání zkoušky odborné způsobilosti musíte podat přihlášku u příslušného útvaru Policie ČR. Žádné další potvrzení nepotřebujete. Během jednoho měsíce dostane vyrozumění o konání zkoušky. 

 S pozdravem K.Bobrovová

Re: vydání zbrojního průkazu

Dobrý den,

skutečně je tomu tak. Od 1. února 2009 nabývá účinnosti zákon č. 484/2008 Sb., kterým se mění zákon o zbraních. od 1.2.2009 tedy  každý odsuzující rozsudek znamená pěkážku získání zbrojního průkazu. Pokud by tedy dotycny(a) stihl(a) zažádat jeste do tohota data, je mozné, ze mu/jí průkaz vydan bude. Zalezi ale take na charakteru soudniho rozsudku. Pokud byl(a) dotycny(a) odsouzen(a) nepodminene, ani v tomto pripade neni vydani zbrojniho prukazu mozne. 

S pozdravem K. Bobrovova

Re: vydání zbrojního průkazu

Dobrý den,

ráda bych Vás s dotazem odkázala na příslušný odbor Ministerstva vnitra. Jedná se o Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství.

E-mail: zbrane@mvcr.cz

S pozdravem K. Bobrovová 

 

Re: cena

Dobrý den,

cena se odvíjí od skupiny zbrojního průkazu. Existuje skupina A - E. Na konkrétní cenu se zeptejte na Vámi vybrané střelnici.  Zkouška z odborné způsobilosti se pohybuje do 2000 Kč.

s pozdravem K.Bobrovová

Re: žádost o zbrojní průkaz

Dobrý den,

směrodatné je to, že Vám byl již vydán posudek od lékaře, který potvrdil způsobilost k držení zbraně. S žádostí o zbrojní průkaz se obraťte na příslušný policejní útvar. Policie při žádosti již neprověřuje fyzický stav žadatele. Může se ale stát, že Vás policie pošle zpět k lékaři na přezkoumání Vašeho fyzického stavu a to v případě, že by Vámi držená zbraň mohla ohrožovat jak Vás, tak okolí. 

Bližší informace Vám podá Policie ČR. S pozdravem K.Bobrovová

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2